O projekcie

O projekcie WEŹ I MNIE POD UWAGĘ! (Count Me In Too!)

Program WEŹ I MNIE POD UWAGĘ (COUNT ME IN TOO!, CMI2 ) dla osób z trudnościami w uczeniu się, prowadzony przez instytucje kulturalne, jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS PLUS i trwa od 01.09.2015 do 31.08.2017. Zespół CMI2 opracowuje bardzo proste narzędzie do tworzenia aplikacji, które umożliwi instruktorom kursów zawodowych, menadżerom, trenerom pracy, itp. tworzenie prostych aplikacji instruktażowych dla pracowników i stażystów z trudnościami w uczeniu się. Aplikacje mają na celu danie pracownikom większej niezależności w wykonywaniu powierzonych zadań. Do generatora aplikacji dołączone będą filmy instruktażowe, a do każdej aplikacji - instrukcja dla trenera.

Motywacją do stworzenia projektu było przekonanie, że wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć równe szanse w zakresie szkolenia i zatrudnienia. Projekt jest potrzebny, ponieważ jest skierowany do osób, które znajdują się w niekorzystnym położeniu ze względu na swoją niepełnosprawność czy indywidualne trudności w uczeniu się. Staże i szkolenia zawodowe w sektorze kultury i sztuki uznawane są za istotne sposoby zdobywania doświadczenia w różnych dziedzinach i odgrywają zasadniczą rolę w procesie zatrudnienia. W oparciu o analizę potrzeb i doświadczeń z poprzednich projektów i badań, partnerzy WEŹ I MNIE POD UWAGĘ (COUNT ME IN TOO!) chcą na nowo zdefiniować edukację tych konkretnych grup, aby znaleźć im miejsce w świecie pracy. Ma to zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem projektu jest opracowanie bardzo prostego narzędzia do tworzenia aplikacji, które umożliwi menedżerom, kierownikom, trenerom pracy i szkoleniowcom tworzenie prostych „aplikacji instruktażowych”, dających pracownikom i stażystom z trudnościami w uczeniu się większą niezależność w pracy. Narzędziu towarzyszyć będzie film instruktażowy i podręcznik. Aplikacje będą pomagać osobom z trudnościami w uczeniu się i osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu takich zadań związanych z pracą, jak Wyjście do pracy – higiena i odpowiedni ubiór; Podstawy pisowni; Podstawy matematyki; Prace ręczne – tworzenie lalki, świecznika czy domku dla ptaków; czy wreszcie Kompetencje społeczne, witanie gości czy klientów.

Zostanie on przetestowany i wykorzystany w każdej organizacji partnerskiej, ze wskazówkami, w jaki sposób skutecznie wprowadzać aplikacje w miejscu pracy. Projekt zostanie także poszerzony o materiały instruktażowe w wersji polskiej, niemieckiej oraz węgierskiej. Dzięki połączeniu nowo opracowanego narzędzia do tworzenia aplikacji z już istniejącymi kursami szkolenia zawodowego oraz materiałem eLearningowym, zwiększymy jego użyteczność i dostępność w znacznie większej ilości krajów Unii Europejskiej.
Rezultatami programu są:

  1. Generator aplikacji, umożliwiający instruktorom kursów zawodowych oraz pracodawcom tworzenie prostych aplikacji instruktażowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Generator aplikacji zostanie wykorzystany do stworzenia 8 aplikacji instruktażowych, odpowiednich dla osób z autyzmem, zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.
  3. Podręcznik i film instruktażowy na temat tego, jak korzystać z generatora aplikacji.
  4. Pogłębiona analiza potrzeb oraz omówienie dobrych praktyk wraz z nowymi przykładami i tłumaczeniami na wszystkie języki partnerskie.
  5. Publikacja z przykładami innowacyjnych metodologii.
  6. Adaptacja kursu informatycznego z modułami na temat korzystania z generatora aplikacji.
  7. Współpraca pomiędzy sektorami kształcenia zawodowego i pracy osób z trudnościami w nauce oraz sektorem kultury i sztuki.
  8. Platforma otwartych zasobów edukacyjnych.